ADITZ TRINKOAK ARIKETAK PDF

Dougis Educators have full control over when specific content or lesson plans are available to students. Symbaloo is the 1 choice for teachers, schools and districts who are seeking the best way to organize their online content. Bringing The Web Together Manage, organize, and share your ttinkoak websites and educational resources in a safe, online environment. Anything with a web link can be stored on Symbaloo! Euskera 6.

Author:Muktilar Vikinos
Country:Congo
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):4 November 2016
Pages:25
PDF File Size:8.49 Mb
ePub File Size:15.96 Mb
ISBN:513-4-73714-738-1
Downloads:37916
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GoltillMarka gramatikalak Oinarrizko egitura Adizki perifrastikoak aditz nagusi batek eta laguntzaile batek osatzen dituzte. Adizki trinkoen eta adizki laguntzaileen estruktura, osagaien hurrenkera barne, bat bakarra da salbuespen bakarretakoa genuke NORK-NOR adizkietako ABS pluraleko komunztadura-marka; marka hau, oro har, ezberdina baita adizki trinkoetan eta adizki laguntzaileetan.

Izan ere, laguntzaile batzuk independenteki ere i. Marka gramatikalak Adizki perifrastikoei dagokienez, laguntzaileetan aurkitzen dira marka gramatikal gehienak inflexioa. Alde batetik, pertsona eta numero komunztadura markak, adizki trinkoetan bezalaxe, adizki laguntzaileetan ageri dira.

Bestalde, badaude bestelako marka gramatikal posible batzuk adizki laguntzaileetan adizki trinkoetan bezala : Indikatiboko formetan, Oraina eta Iragana laguntzaileetan bereizten dira; eta modu markatuetako formetan, Oraina eta Iragana ez ezik, Alegiazkoa ere bereizten da laguntzaileetan. Marka hauetaz gain, -ke marka modala ere laguntzaileetan ager daiteke markatzen denean , eta mendekotasun markak ere adibidez, - e n marka laguntzaileetan agertzen dira beharrezko direnean.

Alabaina, Indikatiboko adizkietan, aditz nagusiak ere eraman dezake zenbait marka gramatikal. Modu markatuetako adizkietan, ordea, ez da horrelako bereizketarik egiten aditz nagusian, berau Aditzoina baita beti. Hortaz, modu markatuetako adizkietan adizki trinkoetan bezala marka gramatikal guztiak hitz bakar batean agertzen dira.

S16C40C PDF

Aditz trinkoak

.

KLAW BREAKAWAY COUPLING PDF

ADITZ TRINKOAK NOR NORK INDIKATIBOAN

.

HERNIE DE BOCHDALEK PDF

Euskal aditz laguntzailea

.

Related Articles